Nee zur geplangten – wéideren – Verschärfung fum Asylrecht!

Wéi den Radio honnert,7 haut gemellt huet soll schon Mett nächster Woch eng Verschärfung fum Asylrecht fun der Chamber gestemmt gin.Schon virun e puer Joer sin d’Grondrechter fun den AsylbewerberInnen beschnidden gin an elo soll dat nach eng Kéier geschéien fir sech esou schnell wéi méiglech kennen legal fun den serbeschen Roma ze entledegen. Dest Gesetz as fum LSAP-Immigratiounsminister Schmit ereischt d’lescht Woch abruecht gin an soll schon eng Woch spéider ofgestemmt gin. Domader wir dat wuel een fun den schnellsten Gesetzer déi je géifen gestemmt gin. Den Minister well wuel schnell man fir nemmen och kéng grouss Oppositioun ze riskéieren.Ob alle Fall as dat doten eng weider Instrumentaliseierung fun MigrantInnen duerch eng amti-ziganistesch Politik. Menschen déi sech net wieren kennen hir Grondrechter ewechhuelen an hinnen een Deportatiounszentrum bauen. Genau des Politik fun der LSAP/SV Regierung wärt déi emmer méi grouss Xenophobie nach wéider schüren fir domader fun den wirklechen Problemer ofzelenken. Dat Rapporten zu den drametescher Situatioun fun den Roma an Serbien déi Amnesty présentéiert gin einfach ignoréiert gin as een Skandal an d’Verschärfung fum Asylrecht déi komplett falsch Äntwert ob den Problem fun der Diskriminéierung fun den Roma deen europawait muss gemeinsam geléist gin.

 

Keen Mensch as illegal!

Nee zur Verschärfung fum Asylrecht!

Jonk Lénk

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.